Sorry, Internet Explorer is not supported

„Conto QuickPay“ paslaugos teikimo sutartis

MOKĖJIMO INICIJAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

Galioja nuo 2020-10-20 iki 2021-06-06

1. Sutarties aiškinimas, santrumpos ir sąvokos

1.1. Ši sutartis nustato pagrindines sutartinių santykių tarp Kliento ir Contomobile UAB sąlygas, susijusias su Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikimu. Ši sutartis apima Specialiąsias sutarties sąlygas, „Mokėjimo inicijavimo paslaugų teikimo taisykles“, „Privatumo politiką“, kurias galima rasti „Contomobile“ internetinėje svetainėje www.contomobile.com 

1.2. Antraštės skirtos Šalių patogumui ir neturėtų būti naudojamos aiškinant Sutarties nuostatas.

1.3. Vienaskaita apima daugiskaitą ir atvirkščiai.

1.4. Esant bet kokiam prieštaravimui tarp šios sutarties ir dokumentų, pridedamų ar įtrauktų kaip nuorodos, ar dviprasmybei, pirmenybė teikiama:

1.4.1. Specialiosioms sąlygoms;

1.4.2. šios Sutarties Bendrosioms sąlygoms;

1.4.3. MIP taisyklėms.

1.5. Šioje Sutartyje:

1.5.1. Tam tikros sąvokos turi apibrėžimus. Šios sąvokos rašomos didžiąja raide ir jų apibrėžimai pateikiami apačioje, MIP taisyklėse. Taip pat jas galima rasti priede „Sąvokos“.

1.5.1.1. „Contomobile“ – Contomobile UAB, nurodytas šios Sutarties preambulėje ir jos baigiamojoje dalyje, kurio prekinis ženklas „Contomobile“.

1.5.1.2. Darbo diena – darbo diena, nustatyta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Darbo dienos trukmė neviršija 8 (aštuonių) darbo valandų, nuo 8:00 iki 17:00 val. Lietuvos laiku.

1.5.1.3. Gavėjas – Klientas, t. y. juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kurie mokėjimo nurodyme numatyti kaip mokėjimo operacijos lėšų gavėjai.

1.5.1.4. Klientas – Šios Sutarties preambulėje ir jos baigiamojoje dalyje nurodytas juridinis asmuo. Siekiant pašalinti neaiškumus, šiuo pabrėžiama, kad Klientu nelaikomi Kliento padaliniai, dukterinės įmonės, filialai, atstovybės ir kiti su Klientu susiję asmenys.

1.5.1.5. MIP taisyklės – mokėjimo inicijavimo paslaugos teikimą reglamentuojančios taisyklės.

1.5.1.6. Mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra Kliento klientas ir kuris inicijuoja Mokėjimo nurodymą naudodamasis „Contomobile“ teikiama Mokėjimo inicijavimo paslauga.

1.5.1.7. Mokėjimo inicijavimo paslauga (MIP) – mokėjimo nurodymo inicijavimas Mokėtojo prašymu per „Contomobile“ iš Mokėtojo sąskaitos, atidarytos Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, į Gavėjo sąskaitą.

1.5.1.8. Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas (MPT) – šioje Sutartyje suprantamas kaip Mokėjimo paslaugų teikėjas, kurio įstaigoje Mokėtojas arba Klientas turi savo mokėjimo sąskaitą.

1.5.1.9. Paslaugos – MIP paslaugos teikimas ir kitos susijusios paslaugos, nurodytos Specialiosiose sąlygose.

1.5.1.10. Sistema – „Contomobile“ sistema „Conto QuickPay“, per kurią teikiama MIP paslauga.

1.5.1.11. Sutartis – šis dokumentas, įskaitant Specialiąsias sąlygas, Duomenų tvarkymo susitarimą, jų pakeitimus ir papildymus, pasirašytus abiejų šalių.

1.5.1.12. Kitos sąvokos atitinka sąvokas, naudojamas MIP taisyklėse, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme ir kituose mokėjimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.

2. Sutarties dalykas

2.1. „Contomobile“ įsipareigoja šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis teikti MIP ir kitas susijusias Sutartyje išvardintas paslaugas (toliau – Paslaugos), o Klientas įsipareigoja už suteiktas Paslaugas mokėti Sutartyje nurodytą Paslaugų kainą ir vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

2.2. „Contomobile“ teikia Klientui MIP paslaugą naudodamasis Sistema, vadovaudamasis mokėjimus reglamentuojančiais įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimais.

3. „Contomobile“ teisės ir įsipareigojimai

3.1. „Contomobile“ įsipareigoja:

3.1.1. Klientui teikti Paslaugas pagal Sutartį rūpestingai ir efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

3.1.2. nedelsdamas raštu informuoti Klientą apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti „Contomobile“ teikti Paslaugas nustatytais terminais;

3.1.3. darbo dienomis teikti Klientui pagalbą ir dėti visas pastangas susidariusioms kliūtims, trukdančioms tinkamai teikti Paslaugas, kuo greičiau pašalinti;

3.1.4. užtikrinti iš Kliento Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

3.1.5. saugoti gautus fizinių asmenų asmens duomenis ir vykdyti Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679 (toliau – BDAR), kuris įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d., ir BDAR papildančius ES valstybės narės įstatymus; ES direktyvą 2002/58/EB su visais pakeitimais ir papildymais;

3.1.6. ne vėliau kaip per 10 sekundžių informuoti Klientą apie Mokėjimo nurodymo pateikimą vykdyti, t. y., kad Mokėjimo nurodymas pateiktas ar nepateiktas vykdyti Mokėtojo MPT.

3.2. „Contomobile“ turi teisę:

3.2.1. sustabdyti dalies ar visų Paslaugų teikimą, įspėjęs apie tai Klientą bent prieš 5 (penkias) darbo dienas, tokiais atvejais:

3.2.1.1. Klientui neatsiskaitant pagal Sutartį ilgiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo pirmos vėlavimo dienos.

3.2.1.2. Klientui pažeidus Sutartį ir nepašalinus „Contomobile“ raštu pateiktame prašyme nurodytų Sutarties vykdymo pažeidimų per 5 (penkias) darbo dienas.

3.2.1.3. Tais atvejais, kai Klientui dėl aukščiau nurodytų priežasčių buvo sustabdytas Paslaugų teikimas ir po to buvo pašalintos šio sustabdymo priežastys, „Contomobile“ sustabdytų Paslaugų teikimą atnaujina per 2 (dvi) darbo dienas po informacijos apie minėtų priežasčių pašalinimą gavimo. „Contomobile“ nekyla atsakomybė už Paslaugų trukdžius atnaujinus Paslaugų teikimą po Paslaugų sustabdymo.

3.2.1.4. Klientas šiuo patvirtina suprantantis ir sutinkantis, kad Paslaugų teikimo sustabdymas nedaro jokios įtakos Paslaugų kainos mokėjimo sąlygoms pagal Sutartį, t. y. mokėjimų pagal Sutartį sumos nemažinamos, jų mokėjimo sąlygos nekeičiamos ir tokia Sutarties vykdymo sąlyga laikoma priemone, iš dalies kompensuojančia „Contomobile“ patirtus praradimus Klientui netinkamai vykdant Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

3.2.2. „Contomobile“ turi teisę vienašališkai keisti visas šios Sutarties sąlygas raštu informavusi Klientą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju Klientas turi teisę nutraukti Sutartį iki dienos, kurią įsigalioja pakeitimai. Jeigu Klientas nepasinaudoja teise nutraukti Sutartį iki pakeitimų įsigaliojimo dienos, laikoma, kad Klientas sutinka su Sutarties pakeitimais.

3.2.3. „Contomobile“ palaiko ir vysto Sistemą pagal teisės aktų ir atitinkamų institucijų rekomendacijas, kitų finansų įstaigų taikomus reikalavimus prieigos prie sąskaitų sąsajoms bei siekiant Sistemos patogumo Mokėtojams ir Klientui. Šiuos pakeitimus „Contomobile“ turi teisę atlikti savo iniciatyva, raštu įspėjusi Klientą ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki pakeitimų įdiegimo.

3.3. „Contomobile“ turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises bei pareigas.

4. Kliento teisės ir pareigos

4.1. Klientas įsipareigoja:

4.1.1. naudotis Paslaugomis sąžiningai, pagal šios Sutarties sąlygas ir tik savo verslo tikslais;

4.1.2. nenaudoti Paslaugų neteisėtais ar kitais netinkamais tikslais;

4.1.3. mokėti Paslaugų kainą už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal šios Sutarties sąlygas;

4.1.4. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad kiekvieno mokėjimo nurodymo metu būtų pateikiama ši informacija: mokėjimo data, mokėjimo suma, mokėjimo paskirtis (užsakymo numeris), Mokėtojo sąskaitos numeris. Klientas yra visiškai atsakingas už šių duomenų teisingumą.

4.1.5. pateikti „Contomobile“ reikiamą informaciją šioms Paslaugoms teikti ir nedelsdamas raštu informuoti „Contomobile“ apie pasikeitimus bei bet kokias aplinkybes, kurios gali turėti įtakos Paslaugų teikimui.

4.1.6. užtikrinti iš „Contomobile“ gautų prieigos, slaptažodžių ir kitų duomenų saugumą;

4.1.7. vykdyti visus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

4.2. Klientas turi teisę:

4.2.1. gauti su Sutarties vykdymu susijusią informaciją;

4.2.2. teikti pagrįstas pretenzijas dėl Paslaugų, jeigu tokių turi, per 5 (penkias) darbo dienas po ataskaitinio mėnesio pabaigos. Klientui praleidus nurodytą terminą, laikoma, kad Paslaugos suteiktos tinkamai, Klientas jas priėmė be išlygų ir Klientas už Paslaugas privalo sumokėti visą sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą;

4.2.3. Klientas turi ir kitas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

5. Paslaugų kaina ir kainos mokėjimo tvarka.

5.1. Šalys susitaria dėl tokios komisinio mokesčio, nurodyto Specialiosiose sąlygose, mokėjimo tvarkos:

5.1.1. „Contomobile“ komisinių mokesčių sumą už ataskaitinį 1 (vieno) mėnesio laikotarpį nuskaičiuoja kiekvieno kito mėnesio 10 dieną. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad kiekvieno mėnesio 10 dieną sąskaitoje, nurodytoje Specialiųjų sąlygų 5.1. punkte, būtų reikiama pinigų suma atsiskaitymui pagal šią Sutartį, priešingu atveju „Contomobile“ turi teisę taikyti Sutartyje numatytas sankcijas.

5.1.2. Klientas sutinka, kad „Contomobile“ turi teisę pats nuskaičiuoti Specialiojoje dalyje numatytus mokesčius tiesiogiai nuo Specialiųjų sąlygų 5.1. punkte nurodytos sąskaitos „Contomobile“. Klientas sutinka, kad „Contomobile“ už suteiktas Paslaugas sąskaitas, jeigu jos bus teikiamos, pateiks šioje Sutartyje nurodytu Kliento el. pašto adresu.

5.1. „Contomobile“ turi teisę peržiūrėti visas Specialiosiose sąlygose numatytas kainas, apie jų keitimą raštu įspėjusi Klientą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

5.2. Visi mokėjimai pagal Sutartį yra vykdomi eurais į šioje Sutartyje nurodytas Šalių sąskaitas, nebent Šaliai pateiktose sąskaitose būtų nurodyti kiti mokėjimo rekvizitai.

5.3. Visi mokėjimai, kuriuos reikia atlikti pagal šią sutartį, nurodomi be PVM ir visų kitų mokesčių, taikomų kitose susijusiose jurisdikcijose, kuriuos, jei taikoma, papildomai sumoka Klientas pagal galiojančius tarifus. Pasikeitus PVM ir/ar kitiems valstybiniams mokesčiams, rinkliavoms, kainos automatiškai perskaičiuojamos ir įsigalioja nuo tokių mokesčių įteisinimo teisės aktais dienos.

5.2. Visi Kliento mokėjimai nepriklausomai nuo Kliento mokėjimo nurodymų pagal šią Sutartį yra paskirstomi laikantis tokio eiliškumo: netesybos, pagrindinis reikalavimas, kiti mokėjimai. Nesant rašytinio kitos šalies sutikimo, Šalims neleidžiama atlikti įskaitymų į pagal Sutartį mokėtinas sumas.

6. Intelektinė nuosavybė

6.1. Klientas sutinka ir pripažįsta, kad visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su Sistema ir Paslaugomis, priklauso „Contomobile“.

6.2. Nė vienai iš Šalių neleidžiama nurodyti kitos Šalies kaip kitos šalies kliento ar tiekėjo (jei taikoma) ir neįtraukti kitos Šalies vardo ir logotipo į bet kurią rinkodaros medžiagą, kurią ji rengia, be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo. Toks sutikimas neturi būti nepagrįstai atimtas ar atidėtas.

7. Šalių atsakomybė

7.1. Klientui vėluojant vykdyti iš šios Sutarties kylančias pinigines prievoles, „Contomobile“ pareikalavus, jis už kiekvieną uždelstą dieną įsipareigoja mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos.

6.2. Šiuo Šalys susitaria, kad pažeidus Sutartį įstatymų bei šios Sutarties nustatytais atvejais bei apimtimi atlyginami tik tiesioginiai kitos Šalies patirti nuostoliai, jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip, nepriklausomai nuo to, ar kita šalis žinojo ar galėjo žinoti apie netiesioginių nuostolių atsiradimo galimybę, nebent šalys atskirai aiškiai raštu susitartų kitaip. Siekiant pašalinti neaiškumus, šiuo paaiškinama, kad „Šalies patirti nuostoliai“ neapima su Šalimi susijusių asmenų (klientų, darbuotojų, akcininkų, vadovų ar pan.) patirtų nuostolių atlyginimo.

6.3. „Contomobile“ atsakomybė pagal šią Sutartį visais atvejais yra apribota visų iš Kliento gautų komisinių mokėjimų pagal šią Sutartį suma.

6.4. „Contomobile“ prisiima visišką atsakomybę už tinkamą Mokėjimo nurodymo pateikimą Mokėtojo pasirinktam MPT bei Mokėtojo pateiktų duomenų saugumą ir konfidencialumą.

6.5. Klientas supranta ir sutinka, kad „Contomobile“ neatsako už Kliento pardavimo proceso vykdymą, t. y įskaitant, bet neapsiribojant užsakymo įvykdymą, ginčus su Mokėtojais ir kt.

8. Force majeure

8.1. Šalis neatsako už įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl tokių aplinkybių, kurių Šalis sutarties sudarymo metu negalėjo kontroliuoti ar protingai numatyti, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ir jų pasekmių atsiradimui (force majeure sąlygos), t. y. įskaitant, tačiau neapsiribojant, karą, sukilimą ir bet kokio pobūdžio pilietinius neramumus, blokadą, boikotą, gamtinę anomaliją (neįprasto masto, kokybės krituliai, neįprastai aukšta ar žema temperatūra ir pan.), oficialiai paskelbtas ekstremalias situacijas, epidemiją, pandemiją transporto linijų stabdymą arba trikdžius, avariją (gaisras, užpylimas, komunikacijos ar elektros tinklų pažeidimas ir pan.) Šalies ar trečiojo asmens, teikiančio Paslaugas pagal sutartį, bendrovėje, Paslaugų teikimo apribojimus arba draudimus ar kitokias šioms prilyginamas gamtines ir kitokio pobūdžio aplinkybes.

8.2. Šalis, kurios įsipareigojimus vykdyti trukdo susidariusios force majeure aplinkybės, turi teisę sustabdyti savo prievolių vykdymą pagal Sutartį bei privalo informuoti apie tai kitą šalį ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo

8.3. Jei force majeure aplinkybės trunka ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, ši Sutartis bet kurios Šalies rašytiniu prašymu gali būti nutraukiama. Sutarčiai pasibaigus dėl force majeure aplinkybių, nė viena iš Šalių negali iš kitos Šalies reikalauti nuostolių atlyginimo.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos, t. y. nuo šios Sutarties Specialiųjų sąlygų pasirašymo dienos ir galioja neterminuotai.

9.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

9.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

9.4. Bet kuri Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, raštu apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Klientui nutraukiant Sutartį šiame punkte nurodytu pagrindu, jis privalo visiškai atsiskaityti už Paslaugas iki Sutarties pasibaigimo. Jeigu Šalis nesilaiko šio įspėjimo termino, ji įsipareigoja sumokėti paskutinio mėnesio sumokėto komisinio mokesčio dydžio baudą.

9.5. Sutarties nutraukimas dėl Šalies kaltės:

9.5.1. Jeigu Šalis pažeidė Sutartį ir nepašalino Sutarties pažeidimo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos, kita Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 10 darbo dienų įspėjusi kaltąją Šalį ir kaltoji šalis įsipareigoja atlyginti kitos Šalies patirtus nuostolius.

9.6. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja tik jei yra sudaryti raštu ir Šalių tinkamai pasirašyti.

9.7. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

9.8. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abiejų Sutarties Šalių pastangomis. Šalims nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, bet kokie Šalių susitarimu neišspręsti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

9.9. Sutartis sudaryta lietuvių ir anglų kalba, dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Esant neatitikimui tarp lietuviško ir angliško šios Sutarties teksto, pirmenybę turi tekstas lietuvių kalba.

9.10. Prie šios Sutarties galioja Specialiosios sąlygos, kurios yra neatskiriama šios Sutarties dalis.