Sorry, Internet Explorer is not supported

E. MOKĖJIMŲ SURINKIMO, ATSISKAITANT MOKĖJIMO KORTELĖMIS, SUTARTIS

Bendroji dalis

 

1.     Bendrosios nuostatos

1.1.    Ši e. mokėjimų surinkimo, atsiskaitant mokėjimo kortelėmis, sutartis (toliau – Sutartis) reglamentuoja ir detalizuoja Sutartyje nurodyto kliento (toliau – Klientas), teisėtai valdančio elektroninę parduotuvę arba kitą elektroninę erdvę, nurodytą Specialios dalies 1.2.6. punkte (toliau – Elektroninė parduotuvė), ir Contomobile UAB, juridinio asmens kodas 304285884, buveinė registruota adresu Tuskulėnų g. 33C-55, Vilnius (toliau – Contomobile), santykius ir įsipareigojimus, atsirandančius, Klientui parduodant (siekiant parduoti) Elektroninėje parduotuvėje paslaugas ir/arba prekes arba kitais teisėtais tikslais siekiant surinkti e. mokėjimus iš mokėtojų (toliau – Kortelių turėtojai), atsiskaitymui naudojančių mokėjimo korteles „MasterCard“ ar „Maestro“ („Mastercard“ taisyklės - https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-rules.pdf), „Visa“ ar „Visa Electron“ („Visa“ pagrindinės taisyklės ir „Visa“ produktų ir paslaugų taisyklės - https://www.visa.co.uk/dam/VCOM/download/about-visa/visa-rules-public.pdf) (toliau – Kortelė arba Kortelės).

1.2.    Tinkamą šios Sutarties vykdymą užtikrina Contomobile partneris Decta Limited, juridinio asmens kodas 09926210, buveinės adresas Suite 3, Third Floor, 62 Bayswater Road, London, W2 3PH, United Kingdom (toliau – Partneris), kuris teikia Kortelių priėmimo ir aptarnavimo paslaugą.

1.3.    Kliento ir Contomobile santykius, atsirandančius, vykdant Sutartį, taip pat reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai, taip pat Contomobile Paslaugų teikimo sąlygos, Contomobile patvirtintos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, tarp Contomobile, Kliento ir Partnerio sudarytas Trišalis susitarimas dėl mokėjimų palengvinimo bei kiti mokėjimo operacijų atlikimą reglamentuojantys dokumentai.

1.4.    Sutartis parengta, remiantis Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais mokėjimo paslaugų teikimą ir atsiskaitymą mokėjimo kortelėmis, Tarptautinės mokėjimų kortelių organizacijos „Visa“ ir (ar) „MasterCard“ (toliau – TMKO) Taisyklėmis ir principais bei Partnerio nustatytomis Kortelių naudojimo taisyklėmis.

 2.       Kliento teisės, įsipareigojimai ir patvirtinimai

2.1.    Klientas įsipareigoja:

2.1.1.    elgtis rūpestingai ir apsaugoti Contomobile nuo išlaidų, nuostolių, reikalavimų, prievolių ar bet kokių atsakomybių, kilusių ar patirtų dėl to, kad Klientas pažeidė savo prievolę pagal Sutartį ir/arba taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus;

2.1.2.    Korteles, kaip atsiskaitymo priemonę, priimti iš Kortelių turėtojų, atsiskaitančių už Kliento prekes ir/arba paslaugas tik Sutarties Specialiojoje dalyje nurodytose Elektroninėse parduotuvėse ir tik tais tinklapių adresais (URL), kurie buvo nurodyti Sutarties Specialiojoje dalyje, ir kuriuos Contomobile patvirtino;

2.1.3.    nedelsdamas informuoti Contomobile apie Kliento Elektroninių parduotuvių ir/arba tinklapių adresų pakeitimus;

2.1.4.    už e. mokėjimų, atsiskaitant mokėjimo kortelėmis, surinkimo paslaugą (toliau – Paslauga)  mokėti mokesčius, kurie nurodyti Sutarties Specialiojoje dalyje;

2.1.5.    jeigu Kortelės turėtojas atsisako įsigytų prekių ir/arba paslaugų arba jei Klientas tinkamai nepristatė prekių ir/arba nesuteikė paslaugų, Klientas, gavęs atitinkamą informaciją, įsipareigoja pilnai ar dalinai grąžinti e. mokėjimo operacijos sumą Kortelės turėtojui pagal Kliento patvirtintas ir viešai Kortelių turėtojams prieinamas pirkimų atšaukimo taisykles, reglamentuojančias Elektroninėje parduotuvėje atliktų prekių ir/arba paslaugų pirkimų atšaukimą;

2.1.6.    gavus iš Contomobile Klientui skirtą pranešimą apie pinigų grąžinimo reikalavimą, ginčijant e. mokėjimo operaciją, remiantis TMKO Taisyklėmis ir principais, Klientas įsipareigoja informuoti Contomobile per 2 darbo dienas apie savo sprendimą atlikti visos arba dalies e. mokėjimo operacijos lėšų grąžinimą, arba tokį grąžinimą užginčyti ir pateikti Contomobile paprašytų dokumentų kopijas el. paštu. Jeigu Klientas nesutinka su pateiktu Kortelės turėtojo skundu ir lėšų grąžinimo reikalavimu ir jį užginčija, jis privalo padengti visas išlaidas, kilusias dėl ginčo, įskaitant tokių skundų nagrinėjimo, apskundimo komisinį mokestį, taip pat galimus arbitražo kaštus;

2.1.7.    naudoti tik Contomobile pateiktą programinę įrangą tarp Contomobile ir Kliento, užtikrinančią e. mokėjimų operacijų autorizacijos pranešimų gavimą ir Kortelių aptarnavimą realiu laiku, skirtą Kortelių priėmimui Elektroninėje parduotuvėje (toliau – Programinė įranga);

2.1.8.    užtikrinti, kad Kliento darbuotojai ar atstovai būtų atsakingi už Sutarties bei TMKO Taisyklių ir principų bei jų pakeitimų vykdymą;

2.1.9.    kilus ginčui dėl Kortelės turėtojų operacijų Elektroninėje parduotuvėje, bendradarbiauti ir teikti Contomobile reikalingą pagalbą;

2.1.10. informuoti Contomobile apie bet kokius sukčiavimo ar neautorizuotus veiksmus, susijusius su Kortelėmis bei Sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymu;

2.1.11. priimti visas galiojančias, tinkamai identifikuotas Korteles kaip atsiskaitymo už prekes ir/arba paslaugas priemonę negrynaisiais, nurodant prekių ir/arba paslaugų kainą, galiojančią atsiskaitymo momentu;

2.1.12. užtikrinti Elektroninės parduotuvės atitikimą TMKO Taisyklėms ir principams bei kitiems TMKO reikalavimams;

2.1.13. laikytis Contomobile Paslaugų teikimo sąlygų, kurios yra neatsiejama Sutarties dalis ir skelbiama interneto puslapyje https://www.contomobile.com/lt/, Sutarties Specialiosios ir Bendrosios dalių sąlygų, TMKO taisyklių, tarp Contomobile, Kliento ir Partnerio sudaryto Trišalio susitarimo dėl mokėjimų palengvinimo sąlygų. Įsipareigojimas galioja ir po Sutarties pasirašymo priimtoms taisyklėms, nurodymams, reikalavimams dėl Kortelių priėmimo;

2.1.14. užtikrinti, kad Kliento veikla būtų teisėta ir išliks tokia visu Sutarties galiojimo laikotarpiu, atitiktų ir atitiks galiojančių Kliento šalyje teisės aktų reikalavimus bei TMKO taisykles ir principus;

2.1.15. Contomobile pareikalavus užkirsti kelią Sutarties ar TMKO taisyklių ir principų pažeidimui, Klientas įsipareigoja užkirsti kelią tokiam pažeidimui per 2 kalendorines dienas nuo reikalavimo gavimo ir/arba nedelsiant atlikti savo tinklapių pakeitimus, atlikti kitus būtinus ir tinkamus veiksmus, kad būtų užtikrinta Kliento atitiktis TKMO taisyklėms dėl prekių ženklų naudojimo;

2.1.16. aiškiai ir nedviprasmiškai informuoti Kortelių turėtojus apie tai, kokias Korteles Klientas priima savo Elektroninėje parduotuvėje, pateikiant priimamų Kortelių logotipus taip, kad jie būtų matomi;

2.1.17. užtikrinti žemiau nurodytų reikalavimų laikymąsi Kliento Elektroninėje parduotuvėje ar bet kokioje kitoje Kliento svetainėje:

2.1.17.1.     tinkamai atvaizduoti ir identifikuoti Kliento pavadinimą bei kitą informaciją;

2.1.17.2.     aiškiai duoti suprasti Kortelės turėtojui, kad Klientas atsako už mokėjimo operaciją, įskaitant prekių pristatymą (fizinių ar skaitmeninių), paslaugų suteikimą, klientų aptarnavimą ir ginčų sprendimą, pagal mokėjimo operacijai galiojančias sąlygas;

2.1.18. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas teikti visą informaciją ir dokumentaciją, kurios pareikalauja Contomobile, atsižvelgiant į tai, kad Contomobile yra prižiūrimas finansų rinkos dalyvis, kuriam yra nustatyti specialūs reikalavimai, ir/arba Sutarties reikalavimų vykdymo tikslu;

2.1.19. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas raštu informuoti Contomobile apie bet kokį pateiktos informacijos pasikeitimą (ypač apie veiklos tikslo, prekių asortimento tipo, įmonės pardavimą arba išperkamąją nuomą arba kitokį savininko, vadovų, atstovų ar kitų asmenų, turinčių teisę Kliento vardu pasirašyti sandorius, pakeitimą, įmonės teisinės formos ar pavadinimo pakeitimą, Kliento finansinės padėties pasikeitimą, kuris galėtų pakenkti tinkamam įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymui, kartu pateikiant tokias aplinkybes patvirtinančius dokumentus). Contomobile pareikalavus, Klientas privalo pateikti dokumentus, sudarytus kita nei lietuvių arba anglų kalba, kartu su patvirtintu vertimu į lietuvių arba anglų kalbą;

2.1.20. laikytis taikomų Klientui ir jo veiklai teisinių nuostatų, ypač vartotojų apsaugos įstatymų bei taisyklių. Klientas Elektroninėje parduotuvėje privalo pateikti informaciją apie prekes ir paslaugas, kurias jis teikia savo svetainėje ir kurias siūlo apmokėti Kortelėmis, pateikiant informaciją suprantamai, aiškiai, prieinamai, laiku bei pagal teisės aktų reikalavimus:

2.1.20.1.     pilnas pavadinimas ir buveinės adresas, registras, kuriame registruota įmonė, įmonės kodas ir kita informacija, kuri turi būti pateikiama įmonės dokumentuose pagal taikomus įstatymus;

2.1.20.2.     bendrosios sąlygos ir nuostatos dėl atšaukimo ir (ar) grąžinimo teisių, atliekant pinigų grąžinimus bei, prireikus, ikisutartinė informacija;

2.1.20.3.     šalys, į kurias Klientas vykdo prekių pristatymą, ir galiojančios pristatymo sąlygos;

2.1.20.4.     valiuta, kuria bus sumokėta už Kliento prekes ir paslaugas;

2.1.20.5.     kontaktai, kuriais Klientas aptarnauja Kortelių turėtojus, įskaitant visas galimas ryšio priemones;

2.1.20.6.     duomenų apsaugos taisyklės, nurodant duomenų apsaugos principus, kuriuos Klientas taiko, apdorodamas Kortelių turėtojų ir mokėjimų duomenis;

2.1.20.7.     saugumo tvarkos (pavyzdžiui, mokėjimams Kortele taikomos autentifikavimo tvarkos);

2.1.20.8.     išsamus Kliento siūlomų prekių ir paslaugų aprašymas;

2.1.20.9.     sąskaitos-faktūros išrašymo laikas ir paslaugų ir/arba prekių užsakymo įvykdymo laikas;

2.1.20.10.  paaiškinimas, kada nuo Kortelės nurašomos lėšos už prekes ir/arba paslaugas;

2.1.21. užtikrinti ir tiesiogiai atsakyti Paslaugos teikėjui – Contomobile už tinkamą įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymą, griežtą „Mastercard“ taisyklių (https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-rules.pdf) ir „Visa“ pagrindinių taisyklių ir „Visa“ produktų ir paslaugų taisyklių (https://www.visa.co.uk/dam/VCOM/download/about-visa/visa-rules-public.pdf) bei tarp Contomobile, Kliento ir Partnerio sudaryto Trišalio susitarimo dėl mokėjimų palengvinimo sąlygų laikymąsi.

2.1.22. Contomobile pareikalavus, kompensuoti Contomobile dėl baudos ar mokesčių patirtas išlaidas ar sumokėti juos už Contomobile tais atvejais, kai TMKO skiria Contomobile ar Partneriui baudą ar nurodo sumokėti kitus mokesčius dėl pažeidimo, susijusio su Kortelių turėtojų mokėjimo operacijomis arba kitais kylančiais iš Sutarties ar TMKO taisyklių ir principų reikalavimais. Tokiu atveju nesvarbu, ar bauda skirta teisėtu pagrindu. Įsipareigojimas kompensuoti patirtas išlaidas galioja ir tuomet, kai Klientas neturėjo galimybės prieštarauti ar apsiginti prieš Contomobile, padengiant mokėtinas sumas;

2.1.23. apmokėti Contomobile reikalaujamas sumas per 5 darbo dienas nuo pranešimo iš Contomobile gavimo, pervedant nurodytą sumą į Contomobile nurodytą sąskaitą, jeigu Kliento sąskaitoje, esančioje Contomobile, nėra pakankamai lėšų baudoms, išlaidoms ar kitiems finansiniams įsipareigojimams, taikomiems pagal Sutartį, padengti.

2.2.    Klientas neturi teisės:

2.2.1.    nustatyti papildomo mokesčio už tai, kad atsiskaitymas vyks Kortele (išskyrus atvejus, kai tai nustatyta teisės aktų ir buvo suderinta su Contomobile, remiantis TMKO taisyklėmis). Jei papildomas mokestis yra nustatytas teisės aktų, jis turi būti nurodomas kaip įskaitytas į mokėjimo operacijos sumą ir negali būti renkamas atskirai;

2.2.2.    nustatyti minimalią mokėjimo operacijos sumą;

2.2.3.    priimti Kortelę kaip mokėjimą su tikslu padengti arba refinansuoti bet kokias kitas prekes ar paslaugas arba kitus įsipareigojimus nei nurodyta Sutartyje;

2.2.4.    išduoti grynus pinigus už mokėjimo operacijos atlikimą ar ją atšaukus;

2.2.5.    už mokėjimo operacijos atlikimą išduoti vekselį, čekį ar kitą mokėjimo dokumentą, skirtą tolimesniems atsiskaitymams;

2.2.6.    išskaidyti mokėjimo operaciją į atskiras dalis;

2.2.7.    kaupti ir atskleisti tretiems asmenims Kortelės turėtojo duomenis, Kortelės numerį, Kortelės galiojimo datą, CVC/CVV bei kitą informaciją, susijusią su Kortelės priėmimu ar Kortelės turėtoju. Šis Kliento įsipareigojimas yra neterminuotas;

2.2.8.    saugoti pilnus Kortelių numerius;

2.2.9.    priimti Kortelę kaip atsiskaitymo priemonę už trečiosios šalies vykdomą komercinę veiklą;

2.2.10. leisti elektroninius pinigus kaip mokėjimo operacijos rezultatą;

2.2.11. naudoti Kortelės duomenis kitiems tikslams nei užsakymo apdorojimas;

2.2.12. pateikti vykdyti mokėjimo operaciją, kuri yra apgaulinga arba neautorizuota Kortelės turėtojo ir Klientas apie tai žino ar turėjo žinoti; taip pat mokėjimo operaciją, kuri vykdoma apgaulingu tikslu susitarus su Klientu. Klientas yra atsakingas už savo darbuotojų, agentų, tarpininkų, atstovų veiksmus vykdant šios Sutarties sąlygas;

2.2.13. priimti Kortelę, jeigu yra pagrindo abejoti Kortelės turėtojo tapatybe arba manyti, kad Kortelė naudojama nesąžiningai, nebent Klientas ėmėsi veiksmų, kad įsitikintų Kortelės turėtojo tapatybe ir Kortelė yra naudojama teisėtai;

2.2.14. atskleisti trečiosioms šalims bet kokią informaciją, kuri tapo žinoma, vykdant šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus;

2.2.15. siūlyti Kortelės turėtojui galimybę vienos operacijos metu įsigyti kelias Kliento ar trečiųjų šalių įmonių teikiamas paslaugas ir/arba narystes („kryžminis pardavimas“);

2.2.16. reikalauti apmokėjimo už prekes ar paslaugas, pažeidžiančias įstatymus ar moralės normas;

2.2.17. reikalauti iš Kortelės turėtojo atsisakyti teisės ginčyti e. mokėjimo operaciją;

2.2.18. naudoti mokėjimo nurodymų duomenis kitais tikslais, negu nurodyta TMKO taisyklėse;

2.2.19. be Contomobile raštiško sutikimo perleisti savo teises ir įsipareigojimus pagal Sutartį trečiajam asmeniui.

2.3.    Klientas patvirtina ir sutinka, kad:

2.3.1.    TMKO yra vienintelės ir išimtinės kortelių prekių ženklų savininkės;

2.3.2.    Klientas laikysis visų jam taikomų TMKO taisyklių ir principų, atsižvelgdamas į jų aktualius pakeitimus ir papildymus;

2.3.3.    Klientas suteikia neatšaukiamą įgaliojimą Contomobile be papildomo patvirtinimo ar įgaliojimo nurašyti iš Kliento sumas, susijusias su Kliento skundų nagrinėjimu, užginčijant taikomus lėšų grąžinimus ar baudas;

2.3.4.    Klientas nelaiko Contomobile atsakingu ir kompensuoja visas išlaidas, patirtas dėl Kliento veiksmų ar neveikimo. Tokiomis aplinkybėmis Klientas taip pat padengia visas Contomobile patirtas teisines išlaidas.

3.       Contomobile teisės ir įsipareigojimai

3.1.    Contomobile, naudodamasis Programine įranga, perduoda Kliento pateiktą informaciją apie e. mokėjimo operaciją Partneriui ir Partnerio atsakymą dėl e. mokėjimo operacijos – Klientui.

3.2.    Contomobile turi teisę:

3.2.1.    pareikalauti informacijos apie su atsiskaitymo Kortelėmis susijusias operacijas bei kitokios su prekių ir/arba paslaugų užsakymais susijusios informacijos;

3.2.2.    iki 5 darbo dienų sulaikyti mokėjimo operacijos lėšas, jei pagal TMKO reikalavimus ar rekomendacijas būtina mokėjimo operaciją patikrinti;

3.2.3.    iki 180 kalendorinių dienų sulaikyti mokėjimo operacijos lėšas, jei pagal TMKO taisykles buvo pateiktas prašymas dėl lėšų gražinimo ar kyla reali grėsmė, kad toks prašymas gali būti pateiktas;

3.2.4.    iki 180 kalendorinių dienų (jei nėra pareiškiama jokių reikalavimų dėl lėšų grąžinimų) rezervuoti Kliento sąskaitoje, esančioje Contomobile, lėšas, skirtas užtikrinti kylančius iš ginčų mokėtojų keliamus Klientui reikalavimus. Contomobile gali nustatyti kitokius rezervuotų lėšų dydžius ir jų sulaikymo terminus individualiai kiekvienam Klientui;

3.2.5.    sulaikyti mokėjimo operacijos lėšas ir sustabdyti kitų mokėjimo operacijų autorizaciją, jei yra įtarimas dėl pinigų plovimo ar kitokių įtartinų mokėjimo operacijų;

3.2.6.    be Kliento atskiro sutikimo nurašyti iš bet kurios Kliento sąskaitos, esančios Contomobile:

3.2.6.1.   mokėjimo operacijų sumas, dėl kurių pagal TMKO taisykles buvo pateikti reikalavimai dėl lėšų grąžinimo;

3.2.6.2.   visas patirtas išlaidas arba baudas ir mokesčius, Partnerio, TMKO ir/arba kitų trečiųjų asmenų skirti Contomobile, kai Klientas pažeidžia TMKO taisykles ir principus ir/arba šios Sutarties nuostatas;

3.2.7.    patikrinti, ar Kliento vykdoma veikla atitinka šios Sutarties sąlygas;

3.2.8.    pareikalauti, ir Klientas privalo ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas po reikalavimo gavimo pateikti Contomobile savo vidines procedūras, susijusias su Programinės įrangos pajungimu, e. mokėjimų surinkimu ar grąžinimu;

3.2.9.    sulaikyti Kliento sąskaitoje, nurodytoje Sutarties Specialiosios dalies 4.1. punkte, sumą, atitinkančią bet kokį Klientui pateiktą finansinį reikalavimą iš Contomobile ar Partnerio pusės, ir/arba bet kokių Contomobile ryšium su Kliento veikla ir mokėjimo operacijomis Elektroninėje parduotuvėje patirtų išlaidų sumas, įskaitant baudas, skirtas Partnerio ar TMKO, teisines išlaidas, ginčijamas mokėjimo operacijų sumas.

 3.3.    Contomobile įsipareigoja:

3.3.1.    įskaityti į Kliento sąskaitą, nurodytą Sutarties Specialiojoje dalyje, Kortelių turėtojų atliktų atsiskaitymo operacijų sumas ir nurašyti komisinius mokesčius, nurodytus Sutarties Specialiojoje dalyje;

3.3.2.    vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Contomobile Sąlygose, su kuriomis galima susipažinti Contomobile interneto tinklapyje adresu https://www.contomobile.com/lt/.

3.4.    Contomobile neatsako už:

3.4.1.    Kliento ar trečiųjų šalių nuostolius, atsiradusius dėl komunikacijų bendrovių, kitų bankų ar kitų trečiųjų šalių veiksmų ar neveikimo;

3.4.2.    Kliento nuostolius, atsiradusius dėl e. mokėjimo operacijos lėšų sumos sulaikymo ar sustabdymo, atlikto, remiantis Sutarties sąlygomis.

3.5.    Contomobile, teikdamas mokėjimo paslaugas, Kortelių turėtojų kaip mokėtojų asmens duomenis tvarko, vadovaujamasis pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytais reikalavimais. Asmens duomenų tvarkymo principus reglamentuoja Contomobile Privatumo politika, su kuria galima susipažinti Contomobile interneto tinklapyje adresu https://www.contomobile.com/lt/.

3.6.    Kortelių turėtojų asmens duomenys, nepatenkantys į Sutarties Bendrosios dalies 3.5. punkte nurodytą asmens duomenų kategoriją, yra tvarkomi, vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies 6 skyriumi.

4.       Auditai

4.1.    Contomobile, Partneris ir/arba TMKO gali atlikti Kliento veiklos, sistemų ir patalpų ar su Kliento veikla susijusių vietų ar sistemų ar Kliento paslaugų teikėjų metinius ir poincidentinius auditus, o Klientas privalo suteikti galimybę prieiti prie visų reikiamų duomenų.

4.2.    Klientas įsipareigoja kompensuoti Contomobile, Partneriui ir/arba TMKO visas dėl audito patirtas išlaidas.

5.       Sutarties nutraukimas

5.1.    Contomobile turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį,  įspėjus Klientą raštu prieš 30 kalendorinių dienų, jei nustato, kad Klientas:

5.1.1.    pateikė Contomobile klaidingą informaciją;

5.1.2.    neinformavo Contomobile apie Kliento teisinio statuso ar kitos reikšmingos informacijos, numatytos Sutartyje, pasikeitimą;

5.1.3.    neatitinka TMKO reikalavimų ir rekomendacijų ar pažeidžia bet kurią Sutarties nuostatą;

5.1.4.    nemoka už pagal Sutartį suteiktas paslaugas ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų;

5.1.5.    pradeda vykdyti veiklą, kuri gali pakenkti Contomobile, Parnerio ar TMKO reputacijai;

5.1.6.    vykdo mokėjimo operacijas, kurios laikytinos sukčiavimu ir/arba apgaulingomis, neteisėtą veiklą;

5.1.7.    Paslauga naudojasi tinklapių adresuose, kurie nebuvo nurodyti Sutarties Specialiojoje dalyje;

5.1.8.    ir kitais šioje Sutartyje nenurodytais atvejais, Contomobile pateikus pagrįstus Paslaugų nutraukimo argumentus.

5.2.    Klientui pažeidus Sutarties nuostatas, TMKO taisykles ir principus ar tarp Contomobile, Kliento ir Partnerio sudaryto Trišalio susitarimo dėl mokėjimų palengvinimo nuostatas, Contomobile taip pat turi teisę nedelsiant nutraukti Sutartį, o atskirais atvejais - ir pagal kitas tarp Kliento ir Contomobile sudarytas sutartis.

5.3.    Įspėjimas apie Sutarties nutraukimą neatleidžia Kliento nuo visų nuostolių padengimo, taip pat ir nuo kitų Kliento įsipareigojimų Contomobile pilno įvykdymo.

5.4.    Contomobile turi teisę be išankstinio įspėjimo nutraukti Sutartį, jeigu Partneris atsisako teikti ar nebeturi teisės teikti šios Paslaugos ar naudoti atitinkamus Kortelės prekių ženklus, taip pat, jeigu Contomobile netenka teisės teikti atitinkamų paslaugų.

6.       Asmens duomenų tvarkymas

6.1.    Vykdydamos šią Sutartį, Šalys keičiasi informacija, kuri tam tikrais atvejais gali apimti ir fizinių asmenų duomenis.

6.2.    Gaudamas iš Kliento ir toliau tvarkydamas asmens duomenis, reikalingus ar susijusius su Contomobile paslaugų pagal šią Sutartį teikimu, Contomobile veikia kaip Duomenų tvarkytojas, o Klientas – kaip asmens Duomenų valdytojas, prisiimantis atsakomybę, susijusią su Vartotojų – fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymu, saugumo užtikrinimu bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą (įskaitant, bet neapsiribojant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)), reikalavimų įgyvendinimu.

6.3.    Klientas, tvarkydamas savo Vartotojų – fizinių asmenių asmens duomenis, įgyvendins ir visą asmens duomenų tvarkymo laiką taikys tinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas užtikrinti asmens duomenų saugumą ir taikytinų duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei užtikrins duomenų subjektų teisių, numatytų BDAR, įgyvendinimą.

6.4.    Contomobile, tvarkydamas Vartotojų – fizinių asmenų asmens duomenis, taip pat imsis visų būtinų saugumo ir techninių organizacinių priemonių jai patikėtiems asmens duomenims apsaugoti bei duomenis tvarkys tik tokia apimtimi, kiek yra būtina Paslaugai suteikti.

7.       Baigiamosios nuostatos

7.1.    Sutartį sudaro Bendroji dalis, Specialioji dalis, “Conto QuickPay“ paslaugos teikimo taisyklės, Privatumo politika, kuriuos galima rasti Contomobile internetinėje svetainėje https://www.contomobile.com/. Esant prieštaravimų tarp Sutarties Specialiosios ir Bendrosios dalių, taikomos Sutarties Specialiosios dalies sąlygos.

7.2.    Sutartis, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties Specialiąją ir Bendrąja dalimis, įsigalioja, Klientui pasirašius Sutarties Specialiąją dalį.

7.3.    Jei ši Sutartis nenustato kitaip, Šalių susirašinėjimas vyksta raštu, įskaitant elektroninį paštą. Šalys supranta ir pripažįsta, kad naudojant elektroninį paštą gali kilti potenciali rizika. Prieš siųsdama informaciją el. paštu, kiekviena Šalis, atsižvelgdama į informacijos, kuria bus keičiamasi, pobūdį ir galimą žalą, kuri gali atsirasti dėl neteisėtos prieigos, spręs, ar tikslinga taikyti duomenų šifravimą ar kitas saugumo priemones, kad būtų sumažinta trečiųjų šalių neteisėtos prieigos rizika, ar reikėtų naudoti alternatyvų duomenų perdavimo kanalą.

7.4.    Jei kuri nors Sutarties nuostata tampa negaliojanti arba neįgyvendinama, kitos nuostatos lieka galioti. Tokiu atveju Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai galiojančia, kuri, kiek įmanoma, turėtų tokį patį teisinį ir ekonominį poveikį kaip ir pakeista nuostata.

7.5.    Ši Sutartis yra reglamentuojama ir aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

7.6.    Visi ginčai, kilę dėl šios Sutarties, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Contomobile buveinės adresą.