Sorry, Internet Explorer is not supported

„Conto QuickPay“ paslaugos teikimo taisyklės

MOKĖJIMO INICIJAVIMO PASLAUGOS TEIKIMO TAISYKLĖS

Galioja iki 2021 m. rugpjūčio 1 d.

Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjas – Contomobile UAB (prekinis ženklas „Contomobile“), juridinio asmens kodas 304285884, adresas Tuskulėnų g. 33C-55, LT-09219 Vilnius, Lietuva, elektroninis paštas info@contomobile.com; elektroninių pinigų įstaigos licencija Nr. 5, išduota 2016-11-29, papildyta 2020-01-30; licenciją išdavusi ir priežiūrą vykdanti institucija yra Lietuvos bankas, www.lb.lt; duomenys apie Contomobile UAB kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Daugiau informacijos apie Contomobile UAB pateikiama interneto puslapyje www.contomobile.com.

Mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris inicijuoja mokėjimo nurodymą naudodamasis „Contomobile“ teikiama mokėjimo inicijavimo paslauga.

Mokėjimo inicijavimo paslauga (MIP) – mokėjimo nurodymo inicijavimas mokėtojo prašymu per „Contomobile“ iš mokėtojo sąskaitos, atidarytos mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje.

Mokėjimo paslaugų teikėjas (MPT) šiose taisyklėse suprantamas kaip mokėjimo paslaugų teikėjas, kurio įstaigoje mokėtojas turi savo mokėjimo sąskaitą, iš kurios mokėtojas ketina vykdyti mokėjimo pervedimą (t. y. bankai, kitos kredito įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos ir kt.).

Kitos sąvokos turi tokią pačią reikšmę, kaip apibrėžta priede „Sąvokos“.

1. Taisyklių objektas

1.1. Šiose taisyklėse, su kuriomis mokėtojui sudaroma galimybė susipažinti prieš pasinaudojant MIP, apibrėžiamos mokėjimo inicijavimo paslaugos teikimo sąlygos, savybės, nustatomas mokėtojo duomenų pateikimas mokėjimo inicijavimo paslaugos tikslu bei šių duomenų saugumas ir konfidencialumas.

1.2. Mokėjimo inicijavimo paslauga mokėtojui „Contomobile“ sistemoje papildomai nieko nekainuoja, tačiau mokėtojui gali būti taikomi MPT paslaugų teikimo sąlygose numatyti mokesčiai.

2. Mokėjimo inicijavimo paslaugos savybės

2.1 Naudodamasis „Contomobile“ teikiama mokėjimo inicijavimo paslauga, mokėtojas, pasirinkęs savo MPT, nukreipiamas į pasirinkto MPT internetinės bankininkystės sistemą ir tiesiogiai jungiasi prie savo internetinės bankininkystės paskyros.

2.2 Mokėtojui MPT internetinės bankininkystės sistemoje atlikus autentifikaciją, „Contomobile“ gauna šiuos mokėtojo duomenis apie jo sąskaitą (-as): sąskaitos numeris, sąskaitos pavadinimas ir sąskaitos valiuta. Mokėtojas pasirenka sąskaitą, iš kurios bus atliekamas mokėjimas. „Contomobile“ suformuoja mokėjimo iš pasirinktos mokėtojo sąskaitos nurodymą ir jį nukreipia vykdyti mokėtojo MPT.

2.3. MPT sistemoje mokėtojas patvirtina mokėjimą ir „Contomobile“ informuoja mokėtoją apie mokėjimo priėmimą vykdyti.

3. Sutikimas inicijuoti MIP ir mokėjimo nurodymų vykdymas

3.1. MIP laikoma autorizuota tik tada, kai mokėtojas duoda sutikimą įvykdyti MIP.

3.2. Prieš kiekvieną MIP teikimo atvejį mokėtojui pateikiama informacija apie MIP paslaugos teikėją ir suteikiama galimybė pasirinkti, ar jis sutinka su šios paslaugos teikimu. Jei mokėtojas sutinka, naudodamasis „Contomobile“ MIP platforma jis pats asmeniškai savo vardu ir vienašališkai inicijuoja mokėjimo nurodymo pateikimą savo pasirinktam MPT. Atšaukti mokėjimo nurodymą galima, kol Mokėtojas naudodamas personalizuotus saugumo požymius patvirtina MPT inicijuotą mokėjimą.

3.3. Jei Mokėtojas konkrečioje MPT įstaigoje turi daugiau nei vieną mokėjimo sąskaitą, mokėjimo proceso metu Mokėtojas pasirenka tą, iš kurios ketina atlikti mokėjimą.

3.4. „Contomobile“ suteikdama MIP mokėtojui automatiškai suformuoja mokėjimo nurodymą pagal „Contomobile“ pateiktus mokėtojo duomenis, kuriame automatiškai nurodoma:

3.4.1. mokėjimo suma, kurią mokėjimo nurodymo inicijavimo metu patvirtino mokėtojas, kai mokėjimo sumą nurodė arba pats Mokėtojas, arba Pardavėjas („Contomobile“ verslo klientas), už kurio paslaugas ar prekes ketina mokėti Mokėtojas;

3.4.2. lėšų gavėjo pavadinimas;

3.4.3. mokėtojo ir lėšų gavėjo sąskaitos numeriai;

3.4.4. mokėjimo paskirtis.

3.5. Mokėtojas savo MPT sistemoje patvirtina (autorizuoja) „Contomobile“ automatiškai suformuotą mokėjimo nurodymą.

3.6. Mokėtojas negali atšaukti mokėjimo nurodymo po to, kai jį gauna Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis.

3.7. Po sėkmingai atlikto mokėjimo nurodymo vykdymo inicijavimo „Contomobile“ pateikia mokėtojui ir gavėjui patvirtinimą apie tinkamą mokėjimo nurodymo inicijavimą ir sėkmingai atliktą mokėjimo nurodymą. Kartu su šia informacija pateikia duomenis, leidžiančius Mokėtojui ir gavėjui atpažinti mokėjimo operaciją, mokėjimo operacijos sumą ir tam tikrais atvejais gavėjui atpažinti mokėtoją kartu su mokėjimo operacija persiųstais duomenimis.

3.8. „Contomobile“ informuoja lėšų gavėją apie sėkmingą mokėjimo įvykdymą.

3.9. „Contomobile“ inicijuodama mokėjimo nurodymo pateikimą ir vykdymą pateikia mokėtojui ir gavėjui duomenis, leidžiančius identifikuoti mokėjimą.

3.10. „Contomobile“ apie nesėkmingą MIP suteikimą mokėtoją informuoja el. paštu nedelsiant po to, kai iš Mokėtojo MPT gauna pranešimą  apie neįvykdytą mokėjimo operaciją.

3.11. Mokėtojui inicijavus mokėjimo nurodymą, mokėjimas įvykdomas tą pačią banko darbo dieną, jeigu mokėtojo ir gavėjo sąskaitos yra tame pačiame banke; ne vėliau kaip iki kitos banko darbo dienos pabaigos, jeigu gavėjo sąskaita yra kitame banke.

3.12. Teikdama mokėjimo inicijavimo paslaugą, „Contomobile“ jokiu momentu nelaiko mokėtojo lėšų.

4. Atsakomybė

4.1. „Contomobile“ prisiima visišką atsakomybę už tinkamą mokėjimo nurodymo pateikimą mokėtojo pasirinktam MPT bei mokėtojo pateiktų duomenų saugumą ir konfidencialumą.

4.2. Jeigu „Contomobile“ pagal mokėtojo inicijuotą pervedimą suteikė MIP ir įskaitė mokėtojo nurodytas lėšas gavėjui, tačiau dėl kokių nors priežasčių lėšos iš mokėtojo sąskaitos nebuvo nuskaitytos ir pervestos ar buvo grąžintos mokėtojui, „Contomobile“ tokias lėšas laikys mokėtojo įsiskolinimu lėšų gavėjui.

4.3. Jei mokėtojas sužino apie neautorizuotą ar netinkamai įvykdytą mokėjimo operaciją, kuri buvo inicijuota naudojantis „Contomobile“ paslaugomis, mokėtojas dėl to turi kreiptis į savo MPT sutarčių su savo MPT nustatyta tvarka ir kontaktais.

4.4. Mokėtojui tinkamai, t. y. pagal sutarčių su savo MPT sąlygas, pranešus MPT apie neautorizuotas ar netinkamai įvykdytas mokėjimo operacijas, mokėtojo MPT nedelsdamas ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos turi grąžinti mokėtojui neautorizuotos mokėjimo operacijos sumą ir, kai taikytina, atkurti mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų buvęs, jeigu neautorizuota mokėjimo operacija nebūtų buvusi įvykdyta.

5. Duomenų apsauga

5.1. „Contomobile“, užtikrindama mokėjimo pervedimų saugumą ir mokėtojų duomenų konfidencialumą, informacinių technologijų sistemose ir naudojamuose serveriuose nesaugo jokių mokėtojo duomenų, susijusių su personalizuotais saugumo požymiais (pvz., unikalių identifikatorių, slaptažodžių ar mokėjimo nurodymų patvirtinimo (autorizavimo) kodų). Visi gauti duomenys pateikiami paties asmens duomenų subjekto.

5.2. Visi mokėtojo „Contomobile“ pateikti duomenys mokėjimo vykdymo metu saugiu kanalu, kuris apsaugotas SSL sertifikatu, perduodami MPT įstaigai.

5.3. „Contomobile“ MIP teikimo tikslu renka ir saugo šiuos duomenis apie mokėjimo pervedimą: mokėjimo data, mokėjimo suma, mokėjimo paskirtis, mokėtojo sąskaitos numeris.

5.4. Mokėtojo asmens duomenys bus tvarkomi „Contomobile“ ir mokėtojas, inicijuodamas mokėjimo nurodymą „Contomobile“ sistemoje, sutinka, kad „Contomobile“ tvarkytų ir saugotų jo asmens duomenis. Mokėtojui nesutikus, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi „Contomobile“, paslauga mokėtojui negali būti teikiama.

5.4. „Contomobile“ tvarko asmens duomenis, laikydamasi šių nuostatų:

5.5.1. renka tik tuos duomenis, kurių reikia MIP vykdyti;

5.5.2. nesaugo neskelbtinų mokėtojo mokėjimo duomenų, t. y. tokių duomenų, kuriuos panaudojus galima sukčiauti ir kurie apima personalizuotus saugumo duomenis;

5.5.3. nenaudoja duomenų kitais tikslais nei MIP teikti;

5.5.4. nekeičia sumos, lėšų gavėjo ar kitų mokėjimo operacijos savybių;

5.5.5. įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, kaip nustatyta asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

5.6. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų leista susipažinti su „Contomobile“ turimais jo asmens duomenimis, prašyti pateikti informaciją, kaip jie yra tvarkomi, ir prašyti jam tokius duomenis pateikti. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų.

5.7. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad „Contomobile“ nemokamai ištaisytų visus jo asmens duomenų netikslumus: juos ištrintų, apribotų arba perkeltų, jeigu tai neribojama teisės aktų keliamais reikalavimais. Taip pat asmens duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ir kad jie būtų atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai tai reikalinga MIP teikti.

5.8. Asmens duomenys MIP teikimo tikslu yra saugomi 3 metus nuo jų gavimo.

5.9. Prašymą dėl susipažinimo, taisymų ar nesutikimo su duomenų tvarkymu galite siųsti elektroniniu paštu: dataprotection@contomobile.com. Prašyme nurodykite vardą ir pavardę.

5.10. Detaliau „Contomobile“ duomenų tvarkymas aprašytas Privatumo politikoje, su kuria galite susipažinti čia.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Mokėtojai, manantys, kad „Contomobile“ pažeidė jų teises ar teisėtus interesus, turi teisę teikti skundus remdamiesi Paslaugų teikimo taisyklėmis ir Skundų nagrinėjimo tvarka.

Mokėtojai turi teisę teikti skundus ar pretenzijas dėl suteiktų mokėjimo paslaugų el. paštu support@contomobile.com. Rašytinis mokėtojo skundas išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių „Contomobile“ negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, „Contomobile“ pateikia negalutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neviršys 35 darbo dienų.

6.1. Jei Mokėtojo netenkina „Contomobile“ priimtas sprendimas, mokėtojas turi teisę:

6.1.1. pateikti skundą Lietuvos bankui paštu Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius arba Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius ir (arba) elektroniniu paštu info@lb.lt arba pt@lb.lt;

6.1.2. jei mokėtojas yra vartotojas, jis taip pat turi teisę kreiptis į Lietuvos banką kaip vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją, daugiau informacijos čia https://www.lb.lt/lt/daugiau-apie-gincius-su-finansiniu-paslaugu-teikeju.

6.3. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai ar kitais neteisminiais ginčų sprendimo būdais, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.4. Šios taisyklės įsigalioja mokėtojui inicijuojant mokėjimo nurodymą naudojantis „Contomobile“ teikiama MIP. Asmuo naudodamasis MIP pripažįsta, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

6.5. Šių taisyklių aiškinimui ir taikymui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.6. „Contomobile“ pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti šias taisykles ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo. Rekomenduojama visada susipažinti su naujausia šių taisyklių versija, esančia www.contomobile.com.